joi, 13 octombrie 2016

Anunt! Concurs de selectie a elevilor pentru proiectul STEP.

Procedura de selecție, împreună cu anexele acesteia, au fost publicate pe site-ul școlii și date și diriginților claselor implicate pentru a putea fi discutată cu elevii.
Prin respectarea procedurii de selecție, vor fi selectați:
  • 15 elevi participanți + 2 elevi cu statut de  rezervă din clasele X-XI de la profilul mecanică auto/școală profesională în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
  • 15 elevi participanți + 2 elevi cu statut de  rezervă din clasele X-XI de la profilul mecatronică în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
  • 15 elevi participanți + 2 elevi cu statut de  rezervă din clasele X-XI de la profilul electronică-automatizări în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
Criterii de selecție ale candidaților
1.    Să fie elev în clasa a X-a sau a XI-a în clasă de profil tehnic sau la școala profesională după cum urmează:
a)   Pentru fluxul de formare profesională mecanic auto să fie elev în clasa a X-a sau a XI-a la școala profesională – Mecanic auto;
b)   Pentru fluxul de formare profesională pe mecatronică să fie elev în clasa a X-a sau a XI-a pe domeniul Mecatronică;
c)    Pentru fluxul de formare profesională pe electronică-automatizări să fie elev în clasa a X-a sau a XI-a pe domeniul Electronică – automatizări.
2.    Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor  profesionale – prin probă practică corespunzătoare fiecărei dintre cele trei calificări profesionale, relevantă pentru proiect;
3.    Să dovedească un nivel corespunzător al competenţelor  lingvistice –  probă scrisă și probă orală -interviu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză;
4.    Să aibă atitudine și motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi interesul pentru formare profesională - interviu în limba engleză si română;
5.    Să aibă calităţi morale şi de comportament – rezultate din evaluarea recomandării eliberată de profesorul diriginte;
6.    Să dovedească performanţe şcolare sau rezultate școlare anuale bune;
7.    Să aibă acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada stabilită;
8.    Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare – adeverinţă medicală de la medicul de familie;


Conținutul dosarului de candidatură:
1.     Cerere de înscriere  tip (anexa 1);
2.     CV - model european, în limba română (anexa 2);
3.     Copie după CI;
4.     Scrisoare de intenție care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul  își propune să utilizeze, în școală și în viitoarea carieră profesională, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare (anexa 3);
5.    Recomandare  dată de  dirigintele clasei;
6.    Acord scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în perioada stabilită (anexa 4);
7.    Adeverința medicală de la medicul de familie cu mențiunea apt  pentru deplasare în  străinătate. 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

Calendarul concursului de selecție
17.10.2016- 31.10.2016
Depunerea dosarelor de candidatură
1.11.2016- 3.11.2016
Evaluarea dosarelor de candidatură
10.11.2016 -11.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
Desfășurarea concursului de selecție
Proba scrisă și practică de specialitate
-             Proba scrisă și orală de limba engleză
-             Interviu în limba română și limba engleză
11.11.2016, Ora 18.00-19.00
Afișarea rezultatelor
14.11.2016, Ora 8.00-10.00
Primirea contestațiilor
14.11.2016,  Ora 12.00-16.00
Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
   
Probele concursului de selecție:
1.      Proba scrisă  -  pentru evaluarea competențelor profesionale din modulele vizate;
2.      Proba practică pentru evaluarea competențelor profesionale din modulele vizate;
3.      Proba scrisă – pentru evaluarea competențelor lingvistice - Limbă engleză
4.      Proba orală - interviu  de evaluare a competențelor lingvistice - Limbă engleză
5.      Interviu în limba română și limba engleză privind evaluarea motivației și a interesului pentru participarea  candidatului la stagiul de formare profesională și personală.

CRITERIUL
INDICATORI DE EVALUARE
PUNCTAJ
MAXIM
Performante școlare obținute de candidat (rezultate școlare, participări la olimpiade și concursuri școlare)
Evaluarea C.V.-ului și  a  documentelor anexate la dosarul de candidatură:
CV
Scrisoare de Intentie
Recomandarea dirigintelui


10
5
5
Competențe profesionale de specialitate
Proba scrisă de specialitate – test scris
Proba practică de specialitate
10
20
Competențe lingvistice
Probă scrisă de limba engleză – test scris
Probă orală de limba engleză
10
20
Motivație pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul corespunzător
Interviu în limba engleză
Interviu în limba română
10
10
                                                                                                                                              TOTAL
100

Echipa de gestiune a proiectului STEP

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava întrunit în data de 13.10.2016 a discutat și a decis următoarea componență a echipei de gestiune, pentru buna derulare a proiectului STEP: 

Nr.
Crt.
Numele și prenumele
-specialitatea-
Rolul în comisia de gestiune
1.
IACENTIUC VIOLETA DOINA
-    Profesor fizică/informatică
Responsabil proiect, persoană de contact
2.
TANASĂ-COZDREANU CĂTĂLINA
-Profesor ing. Discipline tehnice Mecanică Auto
Responsabil cu formarea profesională – mecanică auto
3.
PĂTULEANU LILIANA
-Profesor ing. Discipline tehnice Mecanică, Mecatronică
Responsabil cu formarea profesională –mecatronică
4.
POPESCU OCTAVIA-CRISTINA
Profesor ing. Discipline tehnice Electronică/Automatizări
Responsabil cu formarea profesională – Electronică/Automatizări
5.
CALISTRU MIHAELA
-Profesor ing. Discipline tehnice Mecanică, Mecatronică
Responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului
6.
HLADIUC TATIANA
Director, Profesor ing. Discipline tehnice Protecția Mediului
Responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului
7.
POHOAȚĂ CLAUDIA
Contabil șef
Responsabil financiar

Pentru comisia de selecție, membrii acesteia sunt stabiliți tot in C.A. din data 13.10.2016.

Nr.
Crt.
Numele și prenumele
-specialitatea-
Rolul în comisia de selecție/Atribuții
1.
HLADIUC TATIANA
Director, Profesor ing. Discipline tehnice Protecția Mediului
Președintele Comisiei de Selecție/ responsabil cu organizarea procesului de selecție, respectând procedura elaborată de echipa de gestiune,   asigurând transparența și corectitudinea întregului proces de selecție; verifică listele finale și afișează rezultatele concursului
2.
BUDA NIGA CRĂIȚA
Director adjunct, profesor socio-umane
Evaluator dosare de înscriere elevi /verifică dacă dosarele sunt corect întocmite, semnate, documentele aranjate în ordinea prevăzută.  Evaluează  CV-ul, Scrisoare de Intentie și Recomandarea dirigintelui din dosarul de candidatură după criteriile stabilite
3.
TANASĂ-COZDREANU CĂTĂLINA
Profesor ing. Discipline tehnice Mecanică Auto
Responsabil cu proba teoretică  și practică – mecanică auto/ Evaluator proba teoretică  și practică de specialitate
4.
PĂTULEANU LILIANA
Profesor ing. Discipline tehnice Mecanică, Mecatronică
Responsabil cu proba teoretică  și practică – mecatronică/ Evaluator proba teoretică  și practică de specialitate
5.
POPESCU OCTAVIA-CRISTINA
Profesor ing. Discipline tehnice Electronică/Automatizări
Responsabil cu proba teoretică  și practică – electronică/automatizari  Evaluator proba teoretică  și practică de specialitate
6
LEPCALIUC MONICA
Profesor limba engleză
Responsabil cu proba scrisă și orală de limba engleză/Evaluator proba scrisă și orală de limba engleză
7.
ROIBU CRISTINA
Profesor limba engleză
Responsabil cu proba scrisă și orală de limba engleză/Evaluator proba scrisă și orală de limba engleză
8.
CIOBOTARU IRINA
Profesor limba română
Responsabil cu proba de evaluare a motivației elevului pentru formare, pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul corespunzător / Evaluator probă interviu în limba română